logo stichting FTI
logo horus

Beschermingsbewind

Beschermingsbewind is bedoeld om de financiële belangen te behartigen van personen die daar vanwege hun lichamelijke of psychische toestand of vanwege sociale omstandigheden niet zelf toe in staat zijn. 

"Indien een meerderjarige als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of duurzaam niet in staat is ten volle zijn vermogensrechtelijke belangen zelf behoorlijk waar te nemen, kan de kantonrechter een bewind instellen over één of meer van de goederen, die hem als rechthebbende toebehoren of zullen toebehoren." (art. 1:431 BW) De bewindvoerder zorgt onder andere voor een inventarisatie van uw inkomsten en uitgave. Na deze inventarisatie kunnen de schulden worden aangemeld bij schuldhulpverlening binnen uw eigen gemeente. Tevens zorgt de bewindvoerder voor de afhandeling van de post, betalen van vaste lasten en het aanvragen van voorzieningen. Alle inkomsten worden gestort op een betaalrekening waarover alleen de bewindvoerder het beheer heeft.
Wekelijks wordt een vast bedrag als 'eigen budget' overgeboekt op een aparte 'leefrekening'. Beschermingsbewind is in eerste instantie niet bedoeld om schulden te saneren, maar om stabiliteit te krijgen in inkomsten en uitgaven. Nadat een dossier enkele maanden stabiel is en alle schulden met zekerheid in kaart zijn gebracht en deze ook allemaal saneerbaar zijn, zal de beschermingsbewindvoerder het schuldendossier voorleggen aan de schuldhulpverlener van de gemeente waar de rechthebbende woonachtig is. In de wet staat dat het verzoek tot onder bewindstelling moet worden ingediend bij het kantongerecht van de woonplaats of verblijfplaats van de persoon voor wie het bewind wordt aangevraagd. Beschermingsbewind bij Certus bewindvoering kan worden aangevraagd doormiddel van de aanmeldingsprocedure.